ᓄᓇᒦᖔᖅᑐᑦ ᓯᕿᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑏᑦ

ᓄᓇᒦᖔᖅᑐᑦ ᓯᕿᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ ᐃᓪᓗᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐅᖅᑰᓴᕐᕕᒋᓪᓗᐊᑕᕆᓗᓂᐅ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᔭᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᓇᖅᑐᓕᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑐᑎᑦ ᓯᕿᓂᕐᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᐅᖅᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖁᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᓗᖏᓐᓂᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ. ᐱᔪᓐᓇᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᓕᒫᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎ ᑎᑭᑦᑎᓗᑎ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᒥᑦ. ᐃᑲᔫᑎᒋᔭᖓ ᐃᓪᓗᒧᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᐱᐅᔪᖅ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑦᑎᑦᑑᑎᑦᑎᔪᑦ ᐳᔪᕐᓗᓂᑦ ᐲᔭᐃᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᑦᑐᖅᑐᓂᑦ.

ᓯᕿᓂᕐᒧᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐆᓇᖅᑐᖃᐅᑏᑦ

ᓯᕿᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᒧᑦ ᐆᓇᖅᑐᖃᐅᑏᑦ

ᓯᕿᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᒪᔪᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᐅᕈᑎ